Живот и Стил

Под­гот­ве­те си на­пи­ток со кој ќе ги на­ма­ли­те сим­пто­ми­те на есен­ски за­мор

Под­гот­ве­те си на­пи­ток со кој ќе ги на­ма­ли­те сим­пто­ми­те на есен­ски за­мор

За да ги на­ма­ли­те вак­ви­те сим­птоми, но и за да си го по­до­бри­те рас­по­ло­же­ни­ето, оби­де­те се се­кое ут­ро да си го под­гот­ву­ва­те овој на­пи­ток.

До­кол­ку сте од оние што се­ко­ја го­ди­на во пе­ри­о­дот сеп­тем­ври – но­ем­ври чув­ству­ва­ат те­го­би во ор­га­низ­мот, се чув­ству­ва­те уморно, деп­ре­сив­но и без жел­ба да нап­ра­ви­те што било, не сте единствени. Ова им се слу­чу­ва на ог­ро­мен број луѓе, но ве­ру­вај­те не­ма прос­тор за па­ника. Вак­ва­та сос­тој­ба се слу­чу­ва за­тоа што на ва­ши­от ор­га­ни­зам му тре­ба од­ре­ден вре­мен­ски пе­ри­од за да се на­вик­не нор­мал­но „да фун­кци­о­нира” при про­ме­на на тем­пе­ра­ту­ра­та од топ­ло на ладно.

Се­пак, за да ги на­ма­ли­те вак­ви­те сим­птоми, но и за да си го по­до­бри­те рас­по­ло­же­ни­ето, оби­де­те се се­кое ут­ро да си го под­гот­ву­ва­те овој на­пи­ток што ќе ви ја зго­ле­ми концен­тра­ци­јата, ќе ви го по­до­бри рас­по­ло­же­ни­е­то и ќе ви го на­ма­ли чув­ство­то на есен­ски за­мор.

За овој на­пи­ток се пот­реб­ни след­ни­те сос­тојки:
– 2 ба­нани

– 200 мл млеко

– 50 гра­ма брус­ница

– 1 ла­жи­ца мед

Под­го­товка:
Препо­рач­ли­во е да ко­рис­ти­те ба­нани, кои се мно­гу зре­ли па ду­ри и през­ре­ани. Тре­ба во блен­дер да ги ста­ви­те си­те сос­тој­ки и уба­во да ги из­мик­си­рате. Со тоа, на­пи­то­кот е го­тов и спре­мен за пи­ење.

До­кол­ку го под­гот­ву­ва­те се­кое утро, мно­гу бр­гу ќе по­чув­ству­ва­те по­зи­тив­ни про­ме­ни во рас­по­ло­же­ни­ето, а ќе би­де­те и мно­гу по­е­нер­гични.

извор: слободен печат