Мегафон

Не си фраер ако загинеш на матура

Не си фраер ако загинеш на матура

„Не си фраер ако загинеш на матура“ – ова е пораката штосекоја година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја упатува до сите матуранти.  

Славењето на матурата е посебно важна за секој матурант, за неговото семејство, за неговите најблиски. Иако, според убедувањата на многумина, последниве години, на овој настан му се придава и поголемо значење отколку што тоа треба да биде, сепак факт е дека од секогаш овој настан предизвикувал посебна возбуда кај матурантите и нивните најблиски.

Важноста на настанот, повеќе или помалку, никој не ја оспорува. Она што посебно загрижува е начинот на кој се прославуваат матурските вечери: се организираат автомобилски трки по улиците и на патиштата, се управува моторно возило без возачка дозвола, се управува моторно возило под дејство на алкохол, се беснее по улиците, се прават фотографии и се постираат „луди Фејсбук статуси“ додека се управува со возилото. Ова, дефинитивно не е вистинскиот начин да се демонстрира матурата на дело.

Сообраќајната статистика и искуствата на сообраќајната полиција од минатите години, покажуваат дека во деновите кога се организираат матурските прослави се зголемува бројот на сообраќајни незгоди. Голем дел од учесниците во незгодите се млади луѓе – матуранти, кои најчесто во незгодите завршуваат со тешки телесни повреди, а не ретко и го губат својот млад живот.

Одговорноста за ваквата појава првенствено е кај младите, но и кај нивните родители.Одговорноста на родителите за однесувањето на нивните деца во вечерните часови додека траат матурските прослави е најголема. Во тие мигови, младите нереткосеодлучуваатдаседнат зад воланот, а сѐ уште да немаат возачка дозвола. Си дозволуваатвеселиотамбиент иизобилствотоалкохол да ги извадат на површинавишокот енергија и желбатазадокажување, а покачениот адреналинда гинаведенабрзо и агресивновозење. За да се спречи трендот на зголемено девијантно однесување на младите во сообраќајот, родителите треба да преземат воспитни мерки кон своите деца, односно преку разговор и позитивен личен пример да им укажат на децата за последиците од неодговорното учество во сообраќајот.

ПодатоцитенаСветскатаздравственаорганизацијапокажуваатдекасообраќајнитенезгодипретставуваатеднаодводечкитепричинизасмртносткајмладителуѓе. Годишно,восветот,околу 400000 младилуѓегогубатживототвосообраќајнинезгоди.Тоа значи, секојденоколу 1100младилицагогубатживототвосообраќајнинезгоди.

ВоРепубликаМакедонија,споредподатоцитеза 2017 година, вкупниотбројзагинатилицавосообраќајнинезгоди е 155, однив, 36 сенавозрастдо 24 години, а околу 2.100 лица, истонавозрастдо 24 години, настрадале, односносеповреденивосообраќајнинезгоди.

РСБСП упатуваапелдоматурантитеданеуправуваатмоторновозило за време наматурските прослави бидејќи на тој начин го загрозуваат сопствениот живот, но и животот и здравјето на останатите учесници во сообраќајот.

РСБСП упатува апел и до родителите да покажат повисоко ниво на свест и поголема општествена одговорност со тоа што нема даимдозволатна своите децада одат наматурската прослава со семејниот автомобил, ниту да дозволат да бидатвозениоддругматурант. Со тоа ќе спречат животот, здравјето и иднината на нивните најмили да бидат загрозени и доведени во прашање.Самоеднагрешка и еденмоментнаневниманиеможедабидефатален, а последицитененадоместливи.

Апелот на РСБСП е:Без автомобил за безбедни и весели матурски прослави! Не дозволувајте моментите за славење да се претворат во трагедија. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи и возете одговорно.