Радио Милева

(ФОТО) Најплатената ѕвезда од филмовите за возрасни стана новинаркa, еве зошто секој ја следи…!

(ФОТО) Најплатената ѕвезда од филмовите за возрасни стана новинаркa, еве зошто секој ја следи…!

Миа Ка­ли­фа, која ва­жи за една од нај­доб­ро пла­те­ните порно-ак­тер­ки во све­тот, од не­о­дам­на стана спорт­ска но­ви­нар­ка со сво­ја ТВ-еми­си­ја и ко­лум­на во вес­ник.

Ин­фор­ма­ци­ја­та за неј­зи­на­та про­ме­на на про­фе­си­ја­та мно­гу­ми­на ја при­фа­ти­ја со неверување, но наб­ргу си­те сфа­ти­ја де­ка ста­ну­ва збор за мош­не ос­тро­ум­на де­војка, ко­ја знае ка­ко да го прив­ле­че вни­ма­ни­е­то на пуб­ли­ката, а во ис­то вре­ме да ја зад­ржи об­ле­ка­та на себе.

Во по­след­но­то из­да­ние на неј­зи­на­та еми­си­ја таа јав­но му се об­ра­ти на Тај­гер Вудс, за­мо­лу­вај­ќи го да се пов­ле­че од јав­ни­от жи­вот и да прес­та­не да се сра­моти.

Еве дел од фотографиите каде повеќе доминираше голотијата:

Останати вести од Радио Милева